Jak vyzrát na poruchy učení. Skvělé tipy pro rodiče!

1. Června 2018
Poruchy učení nesouvisí s inteligencí dítěte a lze je napravit.
Zdroj knoflikarky.cz
Poruchami pozornosti a hyperaktivitou, které vyžadují odbornou pomoc, trpí podle většiny výzkumů z posledních let pět až sedm procent dětské populace.

Důležitým rysem všech poruch je, že nesouvisejí s inteligencí. Při správné péči tedy není nereálné, aby člověk s poruchou učení vystudoval vysokou školu. Podle psychologů se nadto často ukazuje, že se tyto děti velmi dobře uplatňují v umění, v technických a přírodovědných oborech, vynikají v geometrii, mechanice a tvořivosti.

Máte-li podezření, že čtení nebo písemný projev dítěte nejsou v pořádku, konzultujte vše s třídním učitelem. Běžnou praxí je tříměsíční zkušební lhůta, během níž učitel s dítětem pracuje tak, jako by mělo poruchu učení již diagnostikovanou. Při výuce využívá speciální metody a zohledňuje pomalejší tempo čtení a psaní.

Kdy navštívit poradnu

Není-li ani po třech měsících patrný pokrok, je vhodné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Ty bývají ve všech větších městech a vyšetření je zdarma. Základem je dobrá diagnóza. Tu provádí nejčastěji psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem. Často se odehraje během dvou návštěv. 

Cílem vyšetření je posouzení intelektových schopností dítěte. Vedle toho psycholog sleduje i řadu dalších faktorů ovlivňujících školní výkon: pracovní tempo, pozornost, samostatnost. To proto, aby odhalil, zda se jedná skutečně o poruchu a zda nemá potíže na svědomí třeba nesprávné metodické vedení hodiny učitelem. 

Odborníci doporučí postup

Speciální pedagog se pak zaměřuje přímo na specifické obtíže ve čtení, psaní či matematice. Oba odborníci určí diagnózu a doporučí postup práce s dítětem jak doma, tak ve škole. 

S výsledky vyšetření vždy seznámí rodiče a s jejich svolením je pak mohou poskytnout i škole. Pro efektivní nápravu poruch učení je třeba respektovat pokyny poradny. 

Ta si bude dítě průběžně zvát na kontroly. Rovněž stanoví konkrétní reedukační plán a doporučí vhodné korekční pomůcky šité na míru dítěti. 

Některé děti jsou posléze tzv. integrovány do tříd, je jim tedy vytvořen individuální vzdělávací plán. V případě integrace škola s rodiči uzavře smlouvu, v níž se zavazuje, že dítěti poskytne potřebné pomůcky a zohlední je při výuce a hodnocení tak, aby nebylo znevýhodněno ve srovnání se spolužáky, kteří poruchu nemají. Rodiče se pak zavážou, že budou s dítětem denně procvičovat podle pokynů vedoucí dyslektického kroužku nebo učitele. Škola má na integrované dítě zvýšený finanční normativ. 

Další variantou jsou specializované dyslektické třídy, jež zřizují některé školy. 

Tipy pro rodiče 

  • Čtěte s dítětem denně, ne však déle než 15 minut. 
  • Nepohánějte ho k rychlejšímu tempu. 
  • V žádném případě ho nekárejte za chyby. 
  • Barevně podtrhávejte a vybarvujte písmena tvarově podobná. 
  • Vybírejte takové knihy nebo časopisy, které se vztahují ke koníčkům dítěte. 
  • Nezatěžujte ho dlouhým psaním. Místo diktátů využívejte doplňování přes fólii. Pravopisná pravidla a jejich odůvodňování procvičujte ústně.

(ste)

Diskuze

reklama